Tin Hoạt động >> Kinh tế

Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.

13/07/2021 02:43:10 Xem cỡ chữ Google
Ngày 17/5/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 32/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021 hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Theo đó, việc triển khai phương án bán cổ phần lần đầu theo các phương thức đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong phương án cổ phần hóa gồm: phương thức bán đấu giá, phương thức thỏa thuận trực tiếp, phương thức bảo lãnh phát hành và phương thức dựng sổ. Trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày phương án cổ phần hóa được phê duyệt, doanh nghiệp cổ phần hóa phải hoàn thành việc bán cổ phần theo các phương thức đã được phê duyệt. Trường hợp điều chỉnh phương án cổ phần hóa theo quy định tại khoản 3 điều 5 của Thông tư thì thời hạn doanh nghiệp cổ phần hóa phải hoàn thành việc bán cổ phần được tính từ ngày quyết định điều chỉnh phương án cổ phần hóa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Việc bán đấu giá công khai ra công chúng thực hiện tại Sở giao dịch chứng khoán. Trường hợp doanh nghiệp phần hóa có khối lượng cổ phần bán ra có tổng mệnh giá dưới 10 tỷ đồng thì cơ quan đại diện chủ sở hữu có thể xem xét, quyết định tổ chức đấu giá tại công ty chứng khoán hoặc trung tâm dịch vụ doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và địa điểm tổ chức bán đấu giá được quy định trong Quy chế bán đấu giá cổ phần.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021 và thay thế các thông tư của Bộ Tài chính: số 40/2018/TT-BTC ngày 04/5/2018 hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần; số 34/2019/TT-BTC ngày 11/6/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC.

                                                                                                                                 Kiều Vân - TCDN

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h