VĂN BẢN CHUYỂN ĐỔI SỐ

SỐ KÝ HIỆU

NỘI DUNG TẢI VỀ

51-NQ/TU

Nghị Quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

51-NQ/TU

05/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường bảo đảm an toàn. an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

05/CT-UBND

15/CTr-UBND

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

15/CTr-UBND

565/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Yên Bái năm 2022 565/QĐ-UBND
1038/QĐ-BCĐ

Quyết định về việc thành lập Tổ Chuyên gia tư vấn chuyển đổi số tỉnh Yên Bái

1038/QĐ-BCĐ

456/KH-BCĐ Kế hoạch Thí điểm thành lập Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái 456/KH-BCĐ
141/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 141/KH-UBND
507/KH-BCĐ Kế hoạch thành lập Câu lạc bộ chuyển đổi số tại các sở, ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh 507/KH-BCĐ
120/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số xã/phường/thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022 120/KH-UBND
1024/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Mã định danh của các cơ quan, đơn vị phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan Trung ương và giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 1024/QĐ-UBND
136/QĐ-STTTT Quyết định về việc ban hành Mã định danh cấp 3,4 của các cơ quan, đơn vị phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan Trung ương và giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 136/QĐ-STTTT
173/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số tại trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022 173/KH-UBND
174/KH-UBND Kế hoạch triển khai nhân rộng mô hình chuyển đổi số tại các, ban. ngành trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022 174/KH-UBND
175/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái 175/KH-UBND
1350/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã. thành phố tỉnh Yên Bái 1350/QĐ-UBND

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h