Tin Hoạt động >> Chính trị

Tỉnh Yên Bái ban hành Quy định mức chi bảo đảm cho công tác thoả thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

20/09/2023 08:21:22 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND ngày 08/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi bảo đảm cho công tác thoả thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

(Lãnh đạo tỉnh Yên Bái hội đàm với lãnh đạo tỉnh Xay Nha BuLy- CHDCND Lào)

Ngày 19/7/2022 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43/2022/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và thoả thuận quốc tế, theo đó tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 43/2022/TT-BTC quy đinh “Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phó trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp để thực hiện ở địa phương”. Để mức chi bảo đảm cho công tác thoả thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái có cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị thực hiện việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác thoả thuận theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật kế toán, vì vậy Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác thoả thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái.  

Nghị quyết được thực hiện từ ngày 18/7/2023.

 

                                                                                    Nguyễn Thị Bạch Yến- TCHCSN

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h