Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

07/04/2023 11:09:47 Xem cỡ chữ Google

Ngày 23/02/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và những năm tiếp theo (Đề án 06). Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 805/UBND-NC ngày 24/3/2023 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ:

1. Tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân để có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

2. Xác định việc tổ chức, triển khai thực hiện Đề án 06 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và triệt để; việc thực hiện phải có trọng tâm, trọng điểm, bài bản, thực chất, hiệu quả.

3. Tập trung cải tiến quy trình tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại bộ phận một cửa, điểm hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến; thay đổi tư duy từ "làm thay, làm hộ" sang hỗ trợ, hướng dẫn để nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp; chú trọng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân tộc thiểu số, nhóm đối tượng có trình độ công nghệ thông tin còn hạn chế trong việc tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên dịch vụ công trực tuyến.

4. Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định của Chính phủ, gắn số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa.

5. Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến đảm bảo đúng quy định, không để xảy tình trạng chậm, muộn trong tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức. Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến, tập trung thực hiện chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

 

                                     Chung Kiên – Văn phòng

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h