Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Công điện số 90/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy

07/03/2023 03:16:17 Xem cỡ chữ Google

Để triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành văn bản số 511/UBND-NC ngày 01/3/2023. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quán triệt, chỉ đạo, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý nội dung Công điện số 90/CĐ-TTg, ngày 28/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ để tổ chức thực hiện nghiêm túc.

2. Tổ công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ các phương thức sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng theo Kế hoạch số 06/KH-TCTĐA06 ngày 13/01/2023 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Yên Bái để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

3. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có thủ tục hành chính khẩn trương rà soát, tái cấu trúc quy trình, hoàn thiện quy trình nội bộ, loại bỏ việc xuất trình, nộp Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy trong thành phần hồ sơ để khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, không yêu cầu người dân xuất trình, nộp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, xác nhận thông tin về cư trú… trong khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu về dân cư được kết nối, chia sẻ; đồng thời công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện đối với 39 thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP, ngày 21/12/2022 của Chính phủ.

4. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Văn bản số 4769/UBND-NC ngày 31/12/2022 và Văn bản số 510/UBND-NC ngày 01/03/2023 của Ủy ban nhân tỉnh về việc đôn đốc quán triệt, thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy.

Tại văn bản này, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền được giao tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã cách thức khai thác thông tin cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để thực hiện nghiêm túc việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy theo quy định của Luật cư trú, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ.

                                                                            Chung Kiên – Văn phòng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h