Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Các phương thức khai thác, sử dụng thông tin về cư trú

02/03/2023 08:57:02 Xem cỡ chữ Google
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ.

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2023, triển khai thực hiện các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ căn cước công dân gắn chíp hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Trong đó:

1. Công dân có thể sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú khi thực hiện TTHC, giao dịch dân sự.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị đầu đọc mã Qrcode trên thẻ Căn cước công dân đã được kết nối trực tuyến với CSDLQG về dân cư để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị đầu đọc chíp trên thẻ Căn cước công dân đã được kết nối trực tuyến với CSDLQG về dân cư để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú khi giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với CSDLQG về dân cư hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú khi giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công.

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể tra cứu thông tin cá nhân thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VneID để sử dụng thông tin về cư trú khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công.

6. Công dân có thể sử dụng giấy Xác nhận thông tin về cư trú để chứng minh thông tin cá nhân, nơi cư trú khi không thể khai thác, sử dụng được thông tin cư trú của công dân trong CSDLQG về dân cư.

7. Công dân có thể sử dụng giấy Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong CSDLQG về dân cư để chứng minh thông tin cá nhân, nơi cư trú khi không thể khai thác, sử dụng được thông tin cư trú của công dân trong CSDLQG về dân cư.

                                                    Đỗ Thị Thanh – Văn phòng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h