Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện Luật Cư trú và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ

27/03/2023 10:34:09 Xem cỡ chữ Google

Ngày 16 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 702/UBND – NC để chỉ đạo thực hiện Thông báo kết luận số 74/TB-VPCP của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 01/3/2023 về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Luật Cư trú và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương; UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện quy định bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Trên cơ sở công bố, công khai thủ tục hành chính của các Bộ, ngành Trung ương có liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của ngành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng DVC tỉnh Yên Bái và tại Bộ phận một cửa các cấp; đồng thời, hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử để thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú trên cơ sở khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng yêu cầu tại Thông báo kết luận số 74/TB-VPCP ngày 14/3/2023 của Văn phòng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 661/UBND-NC ngày 14/3/2023; hoàn thành chậm nhất trong 05 (năm) ngày khi Bộ, ngành Trung ương công bố, công khai.

Đồng thời phối hợp, rà soát, hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, mẫu đơn, tờ khai điện tử trên cơ sở khai thác, tái sử dụng thông tin dữ liệu dân cư từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thành trong tháng 5 năm 2023.

                                                            Chung Kiên – Văn phòng

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h