Tin Hoạt động >> Kinh tế

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên bái ban hành Quy định về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

16/01/2017 10:07:13 Xem cỡ chữ Google
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

 

Phạm vi điều chỉnh của Quyết định bao gồm: (1) Phân cấp thẩm định dự án, quyết định dự án đầu tư; thẩm định quyệt định phê duyệt thiết kế, dự toán; thẩm định, thẩm tra phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư công do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý; (2) Phân cấp về quản lý chất lượng công trình xây dựng; (3) Quy định một số nội dung khác về quản lý đầu tư, xây dựng.

 Theo đó, việc lập hồ sơ chủ trương đầu tư các ngành, các địa phương căn cứ vào nhu cầu đầu tư của ngành, địa phương mình lập danh mục các dự án trình Sở kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho phép lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư với tất cả các nguồn vốn đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2013(không bao gồm nguồn vốn sự nghiệp, sự nghiệp có tính chất đầu tư)

Đối với các dự án nhóm B, nhóm C có sử dụng nguồn ngân sách địa phương cấp tỉnh thì Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đầu tư. Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm B, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết chủ trương đầu tư cho các dự án nhóm C; đối với các dự án nhóm B, nhóm C sử dụng nguồn ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa và cân đối ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thành lập Hội đồng để thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Hội đồng nhân dân các cấp sẽ quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm B có nguồn vốn do cấp mình quản lý và Ủy ban nhân dân các cấp sẽ quyết chủ trương đầu tư cho các dự án nhóm C có nguồn vốn do cấp mình quản lý.

Về phân cấp thẩm định và quyết định phê duyệt dự án đầu tư UBND tỉnh quy định: (1) Đối với dự án không có cấu phần xây dựng: Các dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định dự án; các dự án Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Chủ tich UBND cấp huyện quyết định phê duyệt giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, tổ chức thẩm định dự án. (2) Đối với các dự án có cấu phần xây dựng: Các dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng công trình chuyên ngành chủ trì tổ chức thẩm định các nôi dung quy định tại Điều 58 Luật Xây dựng; các dự án được Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Chủ tich UBND cấp huyện phê duyệt giao Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Yên Bái và Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, Phòng Kinh tế hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân các huyện chủ trì tổ chức thẩm định các nôi dung quy định tại Điều 58 Luật Xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư nhóm A, nhóm B, nhóm C do cấp tỉnh quản lý, trừ các dự án quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 39, Luật Đầu tư công: Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phê duyệt dự án có cấu phần xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 05 tỷ đồng, dự án không có cấu phần xây dựng có tổng mức đầu tư 01 tỷ đông do Ủy ban nhân dân cấp huyện làm chủ đầu tư hoặc đơn vị cấp dưới trực tiếp của Ủy ban nhân dân cấp huyện làm chủ đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư dự án đối với các dự án nhóm B, nhóm C sử dụng toàn bộ vốn cân đối từ ngân sách địa phương cấp huyện, cấp xã, vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối.

            Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/01/2017 và thay thế Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Đỗ Tiến Hữu - TCĐT

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h