Tin Hoạt động >> Kinh tế

Sở Tài chính hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

10/01/2017 03:39:34 Xem cỡ chữ Google
Để triển khai thực hiện việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo quy định tại Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung; Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung và Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh Yên Bái về công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và giao thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ngày 02/12/2016, Sở Tài chính đã có Văn bản số 2706/STC-QLG&CS gửi các sở, ban ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố để hướng dẫn thực hiện việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung, bắt đầu thực hiện từ năm 2017.

Theo đó, tại văn bản này Sở Tài chính đã hướng dẫn một số nội dung liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ thực hiện việc đăng ký và mua sắm tài sản nhà nước tập trung của tỉnh theo cách thức ký thỏa thuận khung. Trong đó, các đơn vị trực tiếp có nhu cầu mua sắm tài sản và đơn vị đầu mối (đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách tỉnh và UBND cấp huyện) cần đặc biệt lưu ý tới thời hạn đăng ký mua sắm tài sản theo phương thức tập trung. Bởi vì, theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/2/2016 của Bộ Tài chính và Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh Yên Bái, nếu quá thời hạn quy định mà các cơ quan, tổ chức đơn vị không đăng ký nhu cầu mua sắm tải sản tập trung gửi về Sở Tài chính thì không được phép mua sắm tài sản đó (trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định 1264/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh Yên Bái).

Để triển khai thực hiện việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo đúng quy định, Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện đúng việc đăng ký mua sắm tài sản tập trung theo nội dung đã hướng dẫn, Sở Tài chính sẽ không tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt đối với các trường hợp thực hiện không đảm bảo theo hướng dẫn tại văn bản này.

 

Trần Tuấn - QLCS

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h