Tin Hoạt động >> Kinh tế

UBND tỉnh Yên Bái quy định một số nội dung về công tác quản lý thanh quyết toán phần vốn NSNN hỗ trợ thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020

10/01/2017 03:39:36 Xem cỡ chữ Google
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND quy định một số nội dung về công tác quản lý thanh quyết toán phần vốn NSNN hỗ trợ thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Đối tượng áp dụng là các dự án xây dựng giao thông nông thôn do tỉnh Yên Bái quản lý sử dụng từ các nguồn vốn khác theo cơ chế nhà nước hỗ trợ vật liệu xây dựng.

Tại Quyết định này Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép: Vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn được thanh toán cho các chủ đầu tư trên cơ sở khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu theo quy mô tiêu chuẩn, kỹ thuật của đề án nhân (x) với định mức hỗ trợ theo quy định của Đề án cụ thể: (1). Đối với tuyến đường bê tông liên xã, liên thôn, nội thôn, xóm: Mức kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ bằng số lượng m3 bê tông thực hiện được nghiệm thu đúng quy định nhân (x) với đơn giá hỗ trợ của 1m3 bê tông; (2). Đối với tuyến đường đất mở mới: Mức kinh phí nhà nước hỗ trợ bằng chiều dài tuyến đường thực hiện đã được nghiệm thu đúng quy định nhân (x) với định mức hỗ trợ (70 triệu đồng/01km); (3). Đối với mở rộng nền đường đất: Mức kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ bằng chiều dài tuyến đường được mở rộng (km) x 70 triệu đồng/3,5) x (3,5-bề rộng mặt đường hiện tại tính bằng mét khi chưa mở rộng); (4). Đối với các công trình thoát nước, hạng mục nổ mìn phá đá, công tác lập hồ sơ, thanh quyết toán vốn,...: Mức kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ được thanh toán theo từng loại công việc và định mức hỗ trợ theo quy định của Đề án.

Về phương thức thanh toán Quyết định này quy định như sau: (1). Đối với gói thầu do Ủy ban nhân dân cấp xã làm chủ đầu tư thực hiện theo hình thức người dân trong xã tự làm: Ban Phát triển thôn báo cáo người có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo Thông tư 03/2013/TT-BKHĐT ngày 07/8/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chấp thuận bằng văn bản giao cho người dân trong xã tự tổ chức thi công xây dựng; (2) Đối với gói thầu do Ủy ban nhân dân cấp xã làm chủ đầu tư ký hợp đồng xây dựng với nhà thầu thì việc thanh toán vốn thực hiện theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính; (3). Đối với các dự án đường giao thông nông thôn được Ủy ban nhân dân cấp huyện giao cho Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng ký hợp đồng xây dựng với nhà thầu thì việc thanh toán vốn đầu tư thực hiện theo Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.

Về quyết toán dự án hoàn thành: (1). Đối với công trình do UBND cấp xã làm chủ đầu tư kinh phí được hạch toán, quyết toán vào ngân sách xã theo quy định. Đối với công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư thì kinh phí được hạch toán, quyết toán vào ngân sách cấp huyện; (2). Khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng Chủ đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính gửi về Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Tài chính Kế hoạch căn cứ vào báo cáo quyết toán dự án hoàn thành do Chủ đầu tư gửi đến thực hiện thẩm tra theo quy định, trong đó: Đối với phần kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ, giá trị quyết toán của từng loại công việc bằng khối lượng công việc hoàn thành đã được nghiệm thu đúng quy định nhân (x) với đơn giá, định mức hỗ trợ theo quy định của Đề án; Đối với phần kinh phí do nhân dân đóng góp thực hiện quyết toán theo giá trị đóng góp thực tế trong giá trị công trình được nghiện thu theo quy định để theo dõi, quản lý và không hạch toán vào thu, chi ngân sách nhà nước.

Việc ban hành và triển khai thực hiện kịp thời các quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán phần vốn NSNN hỗ trợ thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn sẽ có tác dụng kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác thanh toán, quyết toán vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp, các ngành, các chủ đầu tư, nhất là cấp xã trong việc hoàn thiện các thủ tục về thanh quyết toán được nhanh gọn, thuận lợi, đúng quy định, góp phần tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển giao thông nông thôn của tỉnh.

Trần Tuấn - QLCS

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h