Tin Hoạt động >> Kinh tế

Ngày 29/12/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư của tỉnh Yên Bái năm 2017.

16/01/2017 10:13:28 Xem cỡ chữ Google
thu hút đầu tư, phát triển các ngành, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm gắn với tái cơ cấu các ngành kinh tế chủ yếu của tỉnh như nông nghiệp, công nghiệp, thương mại - dịch vụ… nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các ngành kinh tế. Cải thiện điểm số và chỉ số PCI, phấn đấu đưa chỉ số PCI của tỉnh năm 2017 trong tốp 30-40 của cả nước; đồng thời nâng cao năng lực chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ.

Để thực hiện hiệu quả Kế hoạch này, UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ chủ yếu: (1) Tiếp tục rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của Tỉnh và Trung ương, ban hành các cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doạnh; (2) Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm với một số công trình ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành lĩnh vực, đổi mới quy trình quản lý, sản xuất và dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; (3) Năm 2017 và những năm tiếp theo, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, đảm bảo công khai, minh bạch và gắn trách nhiệm cụ thể cho cơ quan hành chính nhà nước; đồng thời quyết tâm thực hiện tốt cam kết giữa tỉnh Yên Bái với phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về tạo lập môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp,...

Cũng tại Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo, lồng ghép các nội dung về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư của tỉnh Yên Bái năm 2017 vào các chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị.

Nông Thụy Điển - TCĐT

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h