Tin Hoạt động >> Kinh tế

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thẩm định giá nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

16/01/2017 10:04:14 Xem cỡ chữ Google
Ngày 27 tháng 12 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thẩm định giá nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

 

Theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 quy định sau khi đã thuê doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định của pháp luật về thẩm định giá, phải có ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nay tại Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND quy định sau khi đã thuê doanh nghiệp thẩm định giá theo quy định của pháp luật về thẩm định giá, Ủy ban nhân dân thấy cần thiết phải có ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ có văn bản yêu cầu cơ quan tài chính là cơ quan chuyên môn thực hiện quy trình thẩm định giá tài sản nhà nước theo các quy định hiện hành.

            Quyết định này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2017.

Minh Thu - QLG&TSC

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h