Tin Hoạt động >> Kinh tế

Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025

25/05/2023 02:09:44 Xem cỡ chữ Google

Ngày 14 tháng 4 năm 2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 21/2023/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025. Theo đó Thông tư quy định 03 hoạt động hỗ trợ, gồm:

(1) Hỗ trợ hoạt động bảo vệ rừng, gồm: Khoán bảo vệ rừng; Bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trong thời gian đóng cửa rừng; Quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng; Hỗ trợ cộng đồng dân cư vùng đệm các khu rừng đặc dụng; Bảo vệ rừng tại cơ sở (cấp xã).

(2) Hỗ trợ hoạt động phát triển rừng, nâng cao năng suất, chất lượng rừng và quản lý rừng bền vững, gồm: Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng; Cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững; Hỗ trợ thực hiện trồng cây phân tán.

(3) Hỗ trợ hoạt động đánh giá, giám sát Chương trình và các hoạt động đặc thù, gồm: Chi hoạt động của Ban chỉ đạo, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình; Chi hoạt động của Ban chỉ đạo, Văn phòng thường trực Chương trình cấp tỉnh; Chi quản lý, kiểm tra, nghiệm thu hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng; Chi hoạt động đặc thù.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2023 và thay thế Thông tư số 62/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Phạm Thị Thu Hồng – Phòng QLG, CS & TCDN

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h