Tin Hoạt động >> Kinh tế

Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

02/03/2023 08:52:00 Xem cỡ chữ Google

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 73/2022/TT-BTC về việc Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch là tài sản cố định do Nhà nước đầu tư, quản lý giao cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.

Đồng thời quy định rõ tiêu chuẩn nhận biết tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, nguyên tắc quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, hướng dẫn cách xác định nguyên giá tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, xác định nguyên giá tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp thay đổi nguyên giá tài sản, nguyên tắc tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch, đưa ra danh mục tài sản, khung thời gian tính hao mòn, trích khấu hao và tỷ lệ tính hao mòn, trích khấu hao, phương pháp tính hao mòn, khấu hao, giá trị còn lại của tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch và hướng dẫn các điều khoản chuyển tiếp đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung và đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch không thuộc đối tượng ghi sổ hạch toán.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2023  và thay thế Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung và Thông tư số 76/2017/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2013. 

 

Hồng Nhung – TCHCSN

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h