Tin Hoạt động >> Kinh tế

Về việc thực hiện kịch bản giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2023.

02/03/2023 08:49:49 Xem cỡ chữ Google

Nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt các nhóm giải pháp theo Chương trình hành động số 135-Ctr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh uỷ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 186/UBND-XD về việc thực hiện kịch bản giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị Chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2023, cụ thể: Đến hết Quý I/2023, kết quả giải ngân đạt tối thiểu 22% kế hoạch vốn; Đến hết Quý II/2023, kết quả giải ngân đạt tối thiểu 50% kế hoạch vốn; Đến hết Quý III/2023, kết quả giải ngân đạt tối thiểu 75% kế hoạch vốn; Đến hết Quý IV/2023, kết quả giải ngân đạt tối thiểu 95% kế hoạch vốn; (Đến hết ngày 31/01/2024, kết quả giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn.

Đồng thời yêu cầu định kỳ 02 lần/ tháng, các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo về tình hình triển khai thực hiện và kết quả giải ngân các chương trình, dự án; những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

 

Nông Thụy Điển - Phòng Tài chính đầu tư

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h