Tin Hoạt động >> Kinh tế

Bộ Tài chính đôn đốc phân bổ, nhập dự toán Tabmis và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2023 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

27/01/2023 03:13:53 Xem cỡ chữ Google

Ngày 03/01/2023, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 03/BTC-ĐT về việc đôn đốc phân bổ, nhập dự toán Tabmis và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2023 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Theo đó, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương thực hiện phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công nguồn NSNN năm 2023 theo Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương nhập dự toán trên hệ thống TABMIS đảm bảo thời hạn quy định tại Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/8/2014 để cơ quan tài chính có cơ sở phê duyệt, đảm bảo dự toán để giải ngân cho các dự án (trong đó: không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản giao dự toán đối với dự toán năm giao chính thức; không quá 5 ngày làm việc đối với trường hợp giao bổ sung và điều chỉnh).

Đối với số vốn bố trí để thu hồi số vốn ứng trước, số vốn bố trí để thanh toán nợ xây dựng cơ bản, bố trí cho các dự án chuyển tiếp, hoàn thành năm 2023: hoàn thành việc nhập dự toán cho các dự án ngay sau khi phân bổ; đồng thời chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp với Kho bạc nhà nước triển khai ngay các thủ tục thu hồi vốn ứng trước, hạch toán thanh toán cho các dự án theo quy định.

Đối với các dự án khởi công mới: Chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục mở tài khoản và cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách để có cơ sở nhập dự toán cho các dự án đủ điều kiện phân bổ theo quy định, chủ động đăng ký tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án định kỳ hằng tháng, quý; đẩy mạnh việc thanh toán theo hình thức trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước để chủ động, tiết kiệm thời gian, chi phí; tăng cường chỉ đạo kiểm tra việc tạm ứng hợp đồng, tạm ứng theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý việc sử dụng vốn tạm ứng không đúng quy định của chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị cung ứng.

Đối với vốn nước ngoài, đề nghị các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề nghị rút vốn gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại) để thực hiện rút vốn theo quy định. 

Nông Thụy Điển - Phòng Tài chính đầu tư

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h