Tin Hoạt động >> Kinh tế

Bộ Tài chính quy định 11 lĩnh vực người thôi giữ chức vụ quản lý không được thành lập, điều hành doanh nghiệp

17/10/2022 02:18:00 Xem cỡ chữ Google
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 60/2022/TT-BTC, ngày 3/10/2022, quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức anh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính (Thông tư 60). Thông tư 60 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/11/2022.

Thông tư 60 áp dụng đối với người có chức vụ, quyền hạn (theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Phòng chống tham nhũng) có thời gian công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; các cơ quan, đơn vị quản lý người có chức vụ, quyền hạn thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Theo đó, Thông tư 60 quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp, hợp tác xã) thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, bao gồm:

1. Quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán;

2. Quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

3. Quản lý nhà nước về bảo hiểm;

4. Quản lý nhà nước về hải quan;

5. Quản lý nhà nước về giá;

6. Quản lý nhà nước về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước;

7. Quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp;

8. Quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia;

9. Quản lý vay nợ, trả nợ trong nước, ngoài nước của Chính phủ, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia và nguồn viện trợ quốc tế cho Việt Nam và nguồn cho vay, viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài. 10. Quản lý nhà nước về ngân sách nhà nước;

11. Quản lý nhà nước về tài sản công.

Thông tư quy định rõ: Trong thời hạn đủ 12 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về ngân sách nhà nước và quản lý nhà nước về tài sản công không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý.

Ngoài ra, Thông tư quy định, trong thời hạn đủ 24 tháng kể từ ngày thôi giữ chức vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh vực còn lại như đã nêu ở trên (quản lý nhà nước về kế toán, kiểm toán; quản lý nhà nước về hải quan; quản lý nhà nước về bảo hiểm…) này không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h