Tin Hoạt động >> Kinh tế

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quyết định phân bổ kinh phí thưởng đối với các xã, thôn (bản) trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021.

30/03/2022 02:19:52 Xem cỡ chữ Google
Ngày 25/01/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 116/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí thưởng đối với các xã, thôn (bản) trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021.

Tại Quyết định này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ kinh phí thưởng cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố đề đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm thiết bị thiết yếu trực tiếp phục vụ cộng đồng dân cư trên địa bàn xã, thôn (bản) theo mức thưởng quy định tại Nghị quyết 78/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, với tổng số xã, thôn đã có quyết định khen thưởng là: 81 xã, thôn(bản) (trong đó có 19 xã và 62 thôn(bản)), cụ thể:

(1) Kinh phí thưởng cho 19 xã là 13.300 triệu đồng (Trong đó: Xã đạt chuẩn nông thôn mới: Số lượng 07 xã với mức kinh phí khen thưởng là 3.500 triệu đồng; Xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới: Số lượng 05 xã với mức kinh phí khen thưởng là 5.000 triệu đồng; Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Số lượng 06 xã với mức kinh phí khen thưởng là 3.600 triệu đồng; Xã đạt chuẩn, nông thôn mới kiểu mẫu: Số lượng 01 xã với mức kinh phí khen thưởng là 1.200 triệu đồng).

(2) Kinh phí thưởng cho 62 thôn (bản) với số kinh phí 8.450 triệu đồng (Trong đó: Thôn (bản) đạt chuẩn nông thôn mới thuộc các xã khu vực I, khu vực II chưa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới: số lượng 02 thôn với mức kinh phí khen thưởng là 100 triệu đồng; Thôn (bản) đạt chuẩn nông thôn mới thuộc xã đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) chưa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới: số lượng 13 thôn với mức kinh phí khen thưởng là 1.300 triệu đồng; Thôn (bản) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu thuộc xã chưa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: số lượng 47 thôn với mức kinh phí khen thưởng là 7.050 triệu đồng).

Việc bố trí nguồn kinh phí thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2021, sẽ là động lực cho các địa phương còn lại phấn đấu đạt chuẩn tiêu chí về nông thôn mới, góp phần đưa số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo đúng mục tiêu đã đề ra.

                                                                                                                                              Đỗ Tiến Hữu - TCĐT

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h