Tin Hoạt động >> Kinh tế

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

30/03/2022 02:14:16 Xem cỡ chữ Google
Ngày 23/12/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 4677/UBND-XD về việc thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhằm tăng cường chất lượng trong công tác lập, thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành trên địa bàn tỉnh

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có trách nhiệm triển khai thực hiện việc lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022) và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; khẩn trương thực hiện việc lập báo cáo quyết toán, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo đúng quy định. Trong quá trình thẩm tra quyết toán, chậm nhất trong thời gian tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi có ý kiến của cơ quan thẩm tra quyết toán, Chủ đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bên có liên quan giải trình các vấn đề mà cơ quan thẩm tra quyết toán nêu ra trong báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán để thống nhất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán; Trường hợp phát hiện Chủ đầu tư, nhà thầu có hành vi vi phạm quy định về quyết toán công trình, giao đơn vị chủ trì thẩm tra quyết toán tổng hợp các lỗi vi phạm vào nội dung Biên bản thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định hiện hành.

Định kỳ 06 tháng (trước ngày 10/7 hàng năm) và 12 tháng (trước ngày 10/01 năm sau) Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo quy định tại Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 về Sở Tài chính để tổng hợp, công khai danh sách các dự án do các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thực hiện, từ đó làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể hàng năm của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, cơ quan thẩm tra, cơ quan phê duyệt quyết toán.

                                                                                                                                                                          Nông Thụy Điển - TCĐT

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h