Tin Hoạt động >> Kinh tế

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 -2025.

11/11/2021 03:40:45 Xem cỡ chữ Google
Ngày 02 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1845/QĐ-TTg về việc banh hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 -2025.

Theo đó, mục tiêu của giai đoạn 2021-2025 là triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phòng, chống, ngăn chặn đại dịch Covid-19, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chương trình tổng thể yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 -2025 phải đảm bảo sáu yêu cầu: (1)Bám sát chủ trương, định hướng Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, đặc biệt phải gắn với việc thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 đột phá chiến lược và 12 giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; (2) Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; (3)Thúc đẩy việc huy động, quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế cho phát triển kinh tế-xã hội; (4) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  phải được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính thường xuyên của các cấp, các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp và nhân dân, gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện; đảm bảo phân công, phân cấp cụ thể, rõ đầu mối thực hiện; (5) Các chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  trong các lĩnh vực phải được lượng hóa tối đa, bảo đảm thực chất, có cơ sở cho việc đánh giá, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện theo quy định; (6) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  phải gắn với tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát, thúc đẩy cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Chương trình tổng thể của Chính phủ cũng đã đề ra 08 chỉ tiêu và 06 nhóm giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, đồng thời yêu cầu hàng năm báo kết quả thực hiện theo quy định tại Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính.

Nguyễn Hồng Nam – Thanh tra 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h