Tin Hoạt động >> Kinh tế

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

17/09/2021 08:32:58 Xem cỡ chữ Google
Ngày 16/8/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 79/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Theo đó, có một số điểm mới được quy định tại Nghị định số 79/NĐ-CP ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:  (1) Trị giá tài sản đảm bảo tiền vay tối thiểu bằng 120% dự nợ của khoản vay lại trong trường hợp cho vay lại doanh nghiệp và bằng 100% dự nợ của khoản vay lại trong trường hợp cho vay lại là đơn vị sự nghiệp công lập, trường hợp giá trị của tài sản bảo đảm tiền vay thấp hơn so với mức quy định nêu trên, bên vay lại có trách nhiệm bổ sung tài sản đảm bảo tiền vay nhằm đảm bảo mức tối thiểu; (2) Không yêu cầu bảo đảm tiền vay trong trường hợp: Cho UBND cấp tỉnh vay lại; các khoản vay do Ban QLDA thuộc các Bộ nhận nợ, sau đó chuyển cho UBND cấp tỉnh; (3) Tỷ lệ cho vay lại đối với UBND cấp tỉnh: địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 70% trở lên, tỷ lệ cho vay lại là 10% vốn vay ODA, vay ưu đãi; địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 50% đến dưới 70%, tỷ lệ cho vay lại là 30% vốn vay ODA, vay ưu đãi; địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương dưới 50%, tỷ lệ cho vay lại là 50% vốn vay ODA, vay ưu đãi; địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương (trừ Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh), tỷ lệ cho vay lại là 70% vốn vay ODA, vay ưu đãi; Thành phố Hà nội và Thành phố Hồ Chí Minh: tỷ lệ cho vay lại là 100% vốn vay ODA, vay ưu đãi; đối với một số chương trình, dự án cần hỗ trợ theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 01/4/2021 sẽ do Chính phủ quyết định tỷ lệ cho vay lại nhưng không thấp hơn 10%.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2021.

                                                                                            Nông Thụy Điển - TCĐT

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h