Tin Hoạt động >> Kinh tế

Tham mưu ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, dịch vụ công.

09/08/2021 08:00:03 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quyết định phê duyệt danh mục sản phẩm dịch vụ công thay thế Quyết định số 3347/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 cho phù hợp với tình hình thực tế.

(Đ/c Ngô Hạnh Phúc Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tiếp tục giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công)

Theo đó, tổng số sản phẩm dịch vụ công đề nghị ban hành là 138 danh mục (137 danh mục dịch vụ sự nghiệp công và 01 sản phẩm dịch vụ công ích), giữ nguyên 74 danh mục dịch vụ sự nghiệp công và 01 sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi, sửa đổi tên 28 danh mục dịch vụ sự nghiệp công, hủy bỏ 12 danh mục dịch vụ sự nghiệp công, bổ sung 35 danh mục dịch vụ sự nghiệp công so với Quyết định số 3347/QĐ-UBND ngày 31/12/2019.

Trong đó, thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ là 77 danh mục, thực hiện theo phương thức đặt hàng hoặc đấu thầu là 61 danh mục; 36 danh mục dịch vụ sự nghiệp công có định mức kinh tế kỹ thuật, giá, đơn giá; 25 danh mục dịch vụ sự nghiệp công chưa có định mức kinh tế kỹ thuật, giá, đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công.

Dự kiến năm 2021, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đối với 9 danh mục; 16 danh mục còn lại xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật; giá, đơn giá sản phẩm dịch vụ công vào năm 2022.

                                                                                                        Trương Hồng Vân -TCHCSN

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h