Tin Hoạt động >> Kinh tế

Thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I và quý II năm 2021

28/07/2021 09:25:33 Xem cỡ chữ Google

Thực hiện quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn việc thực hiện Công khai ngân sách nhà nước, Sở Tài chính tỉnh Yên Bái đã thực hiện công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh Yên Bái quý I, II năm 2021 đảm bảo đúng thời gian và các mẫu biểu theo quy định trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Yên Bái http://www.yenbai.gov.vn/Pages/chi-tiet-cong-khai-ngan-sach-nha-nuoc.aspx?DanhMucID=4.

Theo đó, nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021 được triển khai trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội biến động lớn do tác động của đại dịch Covid-19, Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực của Sở Tài chính và các cấp, các ngành có liên quan, tỉnh Yên Bái vẫn duy trì được cân đối thu chi, đảm bảo an sinh xã hội và các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, trong đó thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.564,6 tỷ đồng và Chi ngân sách đạt 5.708 tỷ đồng.

                                                                                                                                                               Trịnh Xuân Định - QLNS

             

                              

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h