Tin Hoạt động >> Kinh tế

Bộ Tài chính công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ cụ thể cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

13/07/2022 04:41:16 Xem cỡ chữ Google
Ngày 07/6/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 990/QĐ-BTC ngày 07/6/2020 về việc công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ cụ thể cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, Quyết định quy định tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ cụ thể cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với tỷ lệ cho vay lại thấp nhất là 10%, cao nhất là 70% (trong đó: tỉnh Yên Bái được vay lại với tỷ lệ 10%), đối với các chương trình (dự án) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, cơ chế tài chính trước ngày 01/01/2022 được tiếp tục thực hiện theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 và thay thế Quyết định số 1972/QĐ-BTC ngày 08/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

                                                                                                                    Nông Thụy Điển - TCĐT

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h