Tin Hoạt động >> Kinh tế

Triển khai thực hiện xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Yên Bái

30/01/2019 03:01:58 Xem cỡ chữ Google
Để triển khai thực hiện kịp thời Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, ngày 21/01/2019 Sở Tài chính đã có Công văn số 126/STC-QLG&CS về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo).

Theo đó Sở Tài chính đề nghị Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp giao dự toán ngân sách; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Thủ trưởng các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh được quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng căn cứ quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng, thiết bị; Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; tình hình thực tế của cơ quan mình và các đơn vị trực thuộc, khẩn trương tiến hành rà soát máy móc, thiết bị chuyên dùng hiện có và nhu cầu máy móc, thiết bị chuyên dùng cần thiết trang bị để xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) cho cơ quan mình và các đơn vị trực thuộc (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư), trước khi ban hành phải xin ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Tài chính.

                                                                                                                  Anh Tuấn – QLCS

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h