Tin Hoạt động >> Chính trị

Đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

10/01/2017 03:29:47 Xem cỡ chữ Google
Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế trong thực hiện Chỉ thị 03/CT/TW, ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05/CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, khẳng định giá trị tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ… Chỉ thị 05/CT/TW đã chỉ rõ:

Ảnh minh họa

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhấn mạnh hơn nữa vị trí vai trò của việc học Bác về công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và đạo đức chứ không chỉ giới hạn trong giải pháp về chính trị tư tưởng. Phải làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tư tưởng vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Chỉ thị cũng chỉ rõ vị trí vai trò của người đứng đầu, phải xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực xứng tầm với nhiệm vụ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, xây dựng giá trị văn hóa và giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế…

Chỉ thị 05/CT/TW yêu cầu rất cao về việc gắn xây với chống, tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc đánh giá nhận xét cán bộ Đảng viên, công chức viên chức hàng năm và cả nhiệm kỳ. Đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan đơn vị với phương châm sát thực tế, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện…Hoàn thiện pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ, các cơ quan công quyền nhà nước là nơi thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, là nơi dễ xảy ra quan liêu, tiêu cực, tham nhũng, việc xây dựng các chuẩn mực trong thực thi công vụ cũng như xác định trách nhiệm, nghĩa vụ thẩm quyền của cán bộ công chức là rất quan trọng và cấp bách.

Chỉ thị 05/CT/TW không giới hạn thời gian thực hiện như Chỉ thị 03 khóa XI, xác định việc thực hiện Chỉ thị để góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội Đảng và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho việc học tập và làm theo Bác được lan tỏa sâu rộng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội – Kính yêu Bác Hồ lòng ta trong sáng hơn.

Vũ Văn Minh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h