UBND TỈNH YÊN BÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số:           /TB-STC

 

        Yên Bái, ngày         tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

của Sở Tài chính tỉnh Yên Bái

           

            Căn cứ Nghị định số 09/2017/-CP ngày 09/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Yên Bái;

Thực hiện Công văn số 2557/UBND-VX ngày 03/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường thực hiện công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Nghị định 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Công văn số 1159/STTTT-TTBCXB ngày 14/11/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái về việc triển khai công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Nghị định 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ

            Sở Tài chính thông báo người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan như sau:

            - Họ và tên: Ông Vũ Văn Minh

            - Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính.

            - Số điện thoại: 0912.475.207

 Sở Tài chính trân trọng thông báo tới các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh để biết./.

Nơi nhận:                                                                                                  GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (báo cáo);

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;

- Ban Giám đốc Sở Tài chính;

- Các phòng thuộc Sở Tài chính;

- Trang Thông tin điện tử Sở Tài chính;                                                      Vũ Văn Minh                             

- Lưu VT, VP.                                                                                            

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h