Tin Hoạt động

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2018 tại tỉnh Yên Bái.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2018 tại tỉnh Yên Bái.

08/02/2018

Ngày 17/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND về ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2018. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2018, thay thế Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2017 tại tỉnh Yên Bái.

Quy định mới về bồi thường đối với cây trồng; Bộ đơn giá bồi thường đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Quy định mới về bồi thường đối với cây trồng; Bộ đơn giá bồi thường đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái

08/02/2018

Ngày 21/12/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 27/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường đối với cây trồng; Bộ đơn giá bồi thường đối với cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Quy định này quy định về bồi thường đối với cây trồng và bộ đơn giá bồi thường đối với cây trồng gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đối tượng áp dụng là: Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; Người sử dụng đất bị thu hồi, người sở hữu tài sản trên đất bị thu hồi; Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Kế hoạch thực hiện công tác định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Kế hoạch thực hiện công tác định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

08/02/2018

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vửa ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2018 thực hiện công tác định giá đất cụ thể năm 2018 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung do Sở Tài chính được giao thực hiện

Hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung do Sở Tài chính được giao thực hiện

08/02/2018

Để triển khai thực hiện việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và giao thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ngày 31/01/2018, Sở Tài chính đã có Văn bản số 173/STC-QLG&CS về việc hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung do Sở Tài chính thực hiện gửi các sở, ban ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt phương án xử lý tài sản khi thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt phương án xử lý tài sản khi thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp

08/02/2018

Ngày 29/12/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quyết định số 3656/QĐ-UBND và quyết định số 3657/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản của các trường khi thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn của thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ thuộc năm học 2016-2017.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam.

08/02/2018

Ngày 31/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 165/2017/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h