Tin Hoạt động >> Kinh tế

Thực hiện kịch bản giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2024

05/03/2024 03:35:01 Xem cỡ chữ Google

Ngày 19/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn số 246/UBND-TKTH về việc thực hiện kịch bản giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2024, nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động số 188-Ctr/TU ngày 25/11/2023 của Tỉnh uỷ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Theo đó, Uỷ ban nhân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân các dự án đến hết quý I/2024 đạt tối thiểu 24% kế hoạch vốn; hết quý II đạt tối thiểu 52%; hết quý III đạt tối thiểu 79%; hết quý IV đạt tối thiểu 96% và đến hết ngày 31/01/2025 đạt 100% kế hoạch vốn năm 2024.

Đồng thời, định kỳ 02 lần/tháng, các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo về tình hình triển khai thực hiện và kết quả giải ngân các chương trình, dự án; những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 17 hàng tháng (số liệu giải ngân cập nhật hết ngày 15 hằng tháng); trước ngày 02 hằng tháng (số liệu giải ngân cập nhật hết ngày cuối cùng của tháng trước) để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Nông Thụy Điển - Phòng Tài chính đầu tư

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h