Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Bộ Tài chính quy định tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân

08/01/2024 10:28:56 Xem cỡ chữ Google
Bảo vệ dữ liệu cá nhân là vấn đề rất quan trọng, đặc biệt trong quá trình chuyển đổi số. Đây là vấn đề thực tiễn cấp bách đặt ra ở Việt Nam hiện nay. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân, mới đây Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2813/QĐ-BTC ngày 20/12/2023 kèm quy chế bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Bộ Tài chính. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Quy chế quy định về công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bộ Tài chính và áp dụng với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Theo đó, quy chế quy định dữ liệu cá nhân được xử lý tại Bộ Tài chính bao gồm: Dữ liệu cá nhân phát sinh trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tài chính và của pháp luật khác có quy định cụ thể về trách nhiệm, nhiệm vụ của Bộ Tài chính.

Dữ liệu cá nhân của công chức, viên chức làm việc tại Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức, thi đua, khen thưởng và pháp luật khác có liên quan.

Thông tin về tài khoản số của cá nhân và dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên các hệ thống thông tin do Bộ Tài chính, đơn vị thuộc Bộ Tài chính làm chủ quản theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, an toàn thông tin mạng và an ninh mạng...

Bộ Tài chính là bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân đối với: Dữ liệu cá nhân được quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 4 của Quy chế này, trừ các dữ liệu cá nhân thuộc các lĩnh vực được phân cấp quản lý cho các Tổng cục.

Thông tin về tài khoản số của cá nhân và dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên các hệ thống thông tin do Bộ Tài chính làm chủ quản (không bao gồm hệ thống thông tin đã được ủy quyền thực hiện trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin).

Tổng cục là bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân đối với: Dữ liệu cá nhân thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục, thuộc các lĩnh vực được phân cấp quản lý và của pháp luật khác có quy định cụ thể về trách nhiệm, nhiệm vụ của Tổng cục. Thông tin về tài khoản số của cá nhân và dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên các hệ thống thông tin do Tổng cục làm chủ quản hoặc được Bộ Tài chính ủy quyền thực hiện trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin.

Đơn vị có hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân ngoài khoản 1 và 2 Điều này chủ động xác định các vai trò “Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân”, “Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân”, “Bên xử lý dữ liệu cá nhân” (nếu có) để áp dụng các quy định tương ứng của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP và quy định tại Quy chế.

Quy chế nêu rõ Cục Tin học và Thống kê tài chính có trách nhiệm: Tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý, triển khai công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bộ Tài chính; Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này và các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong phạm vi quản lý của Bộ Tài chính; Báo cáo Bộ về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế trong trường hợp cần thiết để đảm bảo sự phù hợp của Quy chế với các quy định, tiêu chuẩn liên quan và thực tế áp dụng tại Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm: Tổ chức triển khai và giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này và các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức thuộc đơn vị và các đối tượng thuộc lĩnh vực được giao quản lý về quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Báo cáo về bảo vệ dữ liệu cá nhân khi có yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền và gửi Cục Tin học và Thống kê tài chính tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính.

Nguồn: https://www.mof.gov.vn

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h