Tin Hoạt động >> Chính trị

Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền quyết định giá đất cụ thể

09/12/2023 10:46:36 Xem cỡ chữ Google

Ngày 15/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 2118/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể ban hành kèm theo Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền quyết định giá đất với nội dung như sau: "1. Điều kiện về tài chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ động bố trí từ nguồn Ngân sách cấp huyện bảo đảm thực hiện việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể. Đối với các dự án do cơ quan cấp tỉnh thực hiện trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố giao cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thì kinh phí để định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do ngân sách cấp tỉnh bảo đảm theo quy định".

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nông Thụy Điển – phòng TCĐT

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h