Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

30/11/2023 07:49:05 Xem cỡ chữ Google

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt các quy định về quản lý thuế, quy định về hóa đơn điện tử và Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ngày 24/11/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 4002/UBND-TC về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương quán triệt đầy đủ, kịp thời các quan điểm, nhận thức về trách nhiệm chuyển đổi số, xác định việc áp dụng hóa đơn điện tử là một trong các giải pháp bắt buộc quan trọng để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, nhất là đối với các hóa đơn điện tử về điện, xăng dầu…Đồng thời, tăng cường phối hợp tuyên truyền, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý thuế và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp có quy định sử dụng hóa đơn điện tử mà không thực hiện.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện khẩn trương, nghiêm túc các nhiệm vụ giải pháp về công tác chuyển đổi số và áp dụng hóa đơn điện tử tại Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đối số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 15/CTr-UBND ngày 26/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 09/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

                                             Chung Kiên – Thanh tra

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h