Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Quy định vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính

17/11/2023 04:47:44 Xem cỡ chữ Google

Ngày 15/8/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 54/2023/TT-BTC hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính. Theo đó, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính. Theo quy định tại Thông tư, có 101 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính gồm 30 vị trí việc làm ở cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và 71 vị trí việc làm ở cấp tổng cục, cấp cục và cấp chi cục.

Đối với các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Tài chính ở địa phương gồm Cục Thuế tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Cục Dự trữ Nhà nước khu vực; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố, Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực; Kho bạc Nhà nước huyện trực thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đối với cơ quan Tài chính ở địa phương gồm Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp huyện).

Đồng thời, Thông tư quy định cụ thể về nguyên tắc, căn cứ xác định vị trí việc làm cụ thể; danh mục vị trí việc làm chuyên ngành tài chính và  Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2023.

                                                                       Thu Hương- QLNS

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h