Tin Hoạt động >> Văn hóa - Xã hội

Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ và kiểm tra công vụ năm 2023-2024 trên địa bàn tỉnh

17/11/2023 04:41:41 Xem cỡ chữ Google
Ngày 06/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND về triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ và kiểm tra công vụ năm 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Ngày 06/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND về triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ và kiểm tra công vụ năm 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg và các công điện của Chính phủ, quyết định, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về văn hóa công vụ; chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc và thực thi công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động bằng các hình thức phù hợp.

Về kiểm tra công vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra đột xuất (không báo trước) từ ngày 15/11/2023 đến 31/12/2024. Đoàn sẽ kiểm tra việc giải quyết TTHC tại Bộ phận Phục vụ hành chính công các cấp; Kiểm tra quy chế văn hoá công vụ trong các cơ quan, đơn vị; Kiểm tra theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Kiểm tra việc triển khai thực hiện tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất, giao đất, định giá đất, giải quyết TTHC về đất đai.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức. Việc kiểm tra hoạt động công vụ phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chính xác, khách quan, trung thực; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng kiểm tra. Thường xuyên báo cáo kết quả kiểm tra với Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Đỗ Thị Thanh – VP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h