Tin Hoạt động >> Kinh tế

Nghị quyết số 50/2023/NQ-HĐND quy định nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái

17/11/2023 04:08:25 Xem cỡ chữ Google
Ngày 05/10/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Nghị quyết số 50/2023/NQ-HĐND quy định nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Nghị quyết quy định cụ thể các nhiệm vụ chi, mức chi của ngân sách cấp tỉnh; ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp xã đối với nội dung chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

Đối với chi thường xuyên gồm các nhiệm vụ chi như: Hỗ trợ quản lý, xử lý chất thải; Điều tra, khảo sát đánh giá mức độ ô nhiễm; Xây dựng hạ tầng, trang thiết bị bảo vệ, quan trắc môi trường;... Trong đó các nội dung về bảo tồn đa dạng sinh học, giáo dục đào tạo bảo vệ môi trường và hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ môi trường cũng được quy định trong nội dung của Nghị quyết.

Đối với chi đầu tư phát triển bao gồm các nhiệm vụ chi như: Xây dựng, hỗ trợ xây dựng công trình vệ sinh công cộng, phương tiện thu gom, xử lý chất thải khu vực công cộng; Xây dựng hạ tầng kĩ thuật bảo vệ môi trường, trang thiết bị bảo vệ môi trường, quan trắc môi trường; Bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu.

Về mức chi, bên cạnh mức chi thực hiện theo đơn giá và định mức chế độ chi tiêu tài chính hiện hành theo quy định, Nghị quyết cũng quy định một số mức chi cụ thể về chi lập nhiệm vụ, dự án và chi cho công tác hoạt động của hội đồng thẩm định dự án cấp tỉnh, huyện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2023 và thay thế Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái./.

                                                                                                Trần Văn Chiến – phòng QLNS

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h