Tin Hoạt động >> Kinh tế

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về việc thành lập, điều kiện, trình tự, thủ tục cấp vốn điều lệ từ nguồn vốn đầu tư công cho quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

10/11/2023 03:52:17 Xem cỡ chữ Google

Ngày 30/10/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản số 8980/BKHĐT-TCTT về việc cấp vốn điều lệ từ nguồn vốn đầu tư công cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

Theo đó, (i) Đối với việc thành lập các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo các quy định tại khoản 19 Điều 4, khoản 11 Điều 8, Khoản 8 Điều 26 Luật Ngân sách nhà nước và khoản 7 Điều 2 Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20/4/2023 của Chính phủ, có trách nhiệm phối hợp, tham vấn ý kiến của Bộ Tài chính để thực hiện quy trình thành lập quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. đảm bảo theo đúng quy định pháp luật; (ii) Đối với điều kiện, trình tự, thủ tục cấp vốn điều lệ từ nguồn vốn đầu tư công cho quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách: chỉ được xem xét khi quỹ đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các khoản 6 Điều 5 Luật Đầu tư công, khoản 4 Điều 3, Điều 41, Điều 42 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020; Điểm o khoản 10 Điều 3 Nghị Quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 14/9/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Phòng Tài chính đầu tư

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h