Tin Hoạt động >> Kinh tế

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp năm 2020

29/04/2021 04:31:32 Xem cỡ chữ Google
Ngày 01/4/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Ngày 01/4/2021, Chính phủ  đã ban hành Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Theo đó, Nghị định này đã quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp về doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp nhà nước, nhóm công ty, doanh nghiệp quốc phòng an ninh và công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước, cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp nhà nước; Nghị định này áp dụng đối với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Luật Doanh nghiệp.

Cũng tại nghị định này đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì Ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại được quy định nghĩa vụ, quy chế hoạt động rất cụ thể về các nội dung như: Cơ quan đại diện chủ sở hữu thành lập một đơn vị chuyên trách hoặc giao nhiệm vụ cho một đơn vị hoặc cá nhân thuộc cơ quan đại diện chủ sở hữu làm đầu mối theo dõi, giám sát, đánh giá, tổng hợp và xử lý các công việc liên quan đến hoạt động, quản lý, chế độ chính sách của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên; Tiền lương, thù lao, tiền thưởng, điều kiện làm việc, định mức chi phí công tác và các chi phí hoạt động khác của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định, tối thiểu bằng thành viên Hội đồng thành viên hoặc Phó tổng giám đốc (Phó giám đốc) tại doanh nghiệp; được tính vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp và được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của doanh nghiệp; Kiểm soát viên được hưởng chế độ phúc lợi, ưu đãi và tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể của doanh nghiệp như cán bộ, nhân viên và người lao động của doanh nghiệp.

Ngoài ra nghị định này quy định: Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp xã hội; quy định danh mục ngành, lĩnh vực hoặc địa bàn phục vụ quốc phòng an ninh do doanh nghiệp quốc phòng, an ninh thực hiện tại phụ lục I và các mẫu biểu báo cáo tình hình hoạt động, công bố thông tin về cơ quan đại diện chủ sở hữu tại phụ lục II.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành; thay thế và bãi bỏ Quyết định 35/2013/QĐ-TTg ngày 07/6/2013, Nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015, Nghị định 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 và Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ.

                                                                                                                        Kiều Vân - TCDN

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h