Tin Hoạt động >> Kinh tế

Kết quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái của Sở Tài chính quý I năm 2021

26/04/2021 02:03:17 Xem cỡ chữ Google
Năm 2021, cải cách hành chính được triển khai với 6 nội dung là: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Trong đó cải cách các thủ tục liên quan đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp đã được Sở Tài chính coi là khâu đột phá của cải cách hành chính.

Kết quả là, Quý I năm 2021, Sở Tài chính tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận và giải quyết 252 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái trong đó: tiếp nhận mới 238 hồ sơ, chuyển kỳ trước sang 14 hồ sơ (Lĩnh vực Tin học thống kê là 238 thủ tục; Lĩnh vực quản lý công sản là 4 thủ tục; Lĩnh vực quản lý giá là 10 thủ tục); số hồ sơ đã giải quyết là 246 hồ sơ, 100% hồ sơ được thực hiện giải quyết đúng hạn và trước hạn, trọng đó 98% hồ sơ được giải quyết trước hạn. Công tác giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài chính được các tổ chức và cá nhân rất hài lòng và đánh giá cao tính chuyên nghiệp, thái độ tận tình của đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.

Trong thời gian tới Sở Tài chính tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm giải quyết tốt hơn thủ tục cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng nhanh gọn, thuận lợi, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh trạnh của tỉnh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. 

                                                                                                                          Huyền Thúy- QLG&CS

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h