Tin Hoạt động >> Kinh tế

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tích hợp cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Yên Bái.

11/10/2020 09:42:02 Xem cỡ chữ Google
Ngày 28/09/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 2229/QĐ-UBND về việc ban hành Quyết định Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tích hợp cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Yên Bái.

Theo đó, nội dung Quyết định phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tích hợp cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái với 184 thủ tục hành chính trong đó: 137 thủ tục dịch vụ công mức độ 3 (gồm: cấp tỉnh có 126 thủ tục; cấp huyện có 9 thủ tục; cấp xã có 2 thủ tục); 47 thủ tục mức độ 4 (gồm: cấp tỉnh 42 thủ tục; cấp huyện 4 thủ tục; cấp xã 1 thủ tục).

Đối với sở Tài chỉnh tỉnh Yên Bái có 02 thủ tục trên cổng dịch vụ công quốc gia cụ thể: 01 thủ tục trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực quản lý giá là Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh; 01 thủ tục trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực Tin học thống kê là đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày được ký.

                                                                                                                      Bùi Thị Huyền Thúy - Quản lý giá &CS

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h