Tin Hoạt động >> Kinh tế

Hướng dẫn liên ngành về hồ sơ, trình tự, thủ tục khi xác định chi phí đào, đắp mặt bằng để áp dụng hệ số giá đất

12/03/2020 08:18:41 Xem cỡ chữ Google
Liên ngành Tài chính – Xây dựng – Tài nguyên và Môi trường – Cục thuế tỉnh vừa ban hành Hướng dẫn số 384/HDLN-TC-XD-TNMT-CT ngày 19/02/2020 hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục khi xác định chi phí đào, đắp mặt bằng để áp dụng hệ số giá đất đối với trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều 8 Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Theo đó, đã hướng dẫn thực hiện đối với các nội dung: (1) Hồ sơ, trình tự, thủ tục khi xác định chi phí đào, đắp mặt bằng để áp dụng hệ số giá đất đối với thửa đất do tổ chức sử dụng theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 8 Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND; (2) Hồ sơ, trình tự, thủ tục khi xác định chi phí đào, đắp mặt bằng để áp dụng hệ số giá đất đối với thửa đất đối với thửa đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 8 Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND; (3) Hướng dẫn thực hiện đối với điểm c Khoản 2 Điều 8 Quy định Bảng giá đất năm 2020 tại tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND. Ngoài ra, còn có phụ lục hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình đào, đắp mặt bằng để áp dụng hệ số giá đất.

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 3577/HDLN-TC-XD-TNMT-CT ngày 27/11/2017 của Liên ngành Tài chính - Xây dựng - Tài nguyên và Môi trường - Cục Thuế.

                                                                                                                                                 Trần Tuấn – QLCS

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h