Tin Hoạt động >> Kinh tế

Sở Tài chính ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy

22/04/2019 03:12:07 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/TU ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019. Ngày 28/3/2019 Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 642/KH-STC về thực hiện chương trình hành động số 144-CTr/TU.

Tại Kế hoạch này, Sở Tài chính triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm được Tỉnh ủy giao tại Chương trình hành động số 144-CTr/TU, cụ thể: (1) Triển khai các giải pháp siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách, chấp hành dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật; (2) Triển khai các giải pháp siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách, chấp hành dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật; (3) Đẩy nhanh thực hiện lộ trình tự chủ về tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập; (4) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung quyết định về quy định mua sắm tài sản đảm bảo kịp thời, hiệu quả, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; (5) Xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; (6) Phối hợp kiểm tra công tác quản lý chính sách, sử dụng các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho các đối tượng người nghèo, chính sách người có công mới điều chỉnh bổ sung từ năm 2015 đến nay.

Để thực hiện tốt Kế hoạch đã ban hành, Sở Tài chính đã quán triệt đầy đủ, sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức về phương châm hành động năm 2019, đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu phải tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị và nỗ lực cao nhất, đảm bảo thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020, mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Các phòng, cán bộ, công chức cần cụ thể hóa yêu cầu, nhiệm vụ trong kế hoạch gắn với phân công nhiệm vụ, chịu trách nhiệm thực hiện đúng thời gian, lộ trình cụ thể; đồng thời xây dựng kịch bản điều hành chi tiết, phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan để tổ chức thực hiện; thường xuyên đánh giá, đôn đốc, đảm bảo yêu cầu đề ra; định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

                                                                                                                            Chung Kiên – Văn phòng

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h