Tin Hoạt động >> Kinh tế

UBND tỉnh Yên Bái: Ban hành Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019

17/04/2019 07:56:43 Xem cỡ chữ Google
Ngày 28 tháng 3 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND về thực hiện công tác định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, có tất cả 800 dự án, công trình với tổng diện tích đất cần định giá là 47.957.682 m2, trong đó: (1) Định giá đất để thực hiện công tác bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là 622 công trình, dự án với tổng diện tích 41.009.803 m2; (2) Định giá đất để giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c Khoản 4 Điều 114, Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 Luật Đất đai mà thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất trên 10 tỷ đồng) là 7 dự án, công trình với tổng diện tích là 2.560.400 m2; (3) Định giá đất cụ thể làm giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất 165 dự án, công trình với tổng diện tích là 4.350.887 m2; (4) Định giá đất cụ thể để tính giá trị quyền sử dụng đất đối với các trường hợp cổ phần hóa DNNN theo điểm d Khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai 06 dự án, công trình với tổng diện tích là 36.692 m2.

Để tổ chức, thực hiện có hiệu quả kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: (i) Lựa chọn ký hợp đồng với tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể đối với các dự án, công trình của tỉnh thực hiện theo hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất có giá trị khu đất tính theo bảng giá đất hiện hành từ 30 tỷ đồng trở lên đảm bảo theo quy định; (ii) Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện điều tra, khảo sát thông tin, lập, đề xuất phương án xác định giá đất cụ thể để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giá khởi điểm đấu giá và tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đối với các trường hợp còn lại thuộc khối tỉnh thực hiện theo quy định; (iii) Kiểm tra, đánh giá kết quả việc xác định giá đất và phương án giá đất; (iv) gửi Hồ sơ đề nghị thẩm định phương án giá đất đến Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất. Căn cứ Biên bản họp thẩm định theo hình thức thông báo kết quả thẩm định phương án giá đất, trong 03 ngày làm việc, hoàn thiện phương án giá đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

2. Sở Tài chính: (i) Tham mưu đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và tuân thủ các quy định của pháp luật; (ii) Là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tiếp nhận hồ sơ, tài liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường; tổ chức kiểm tra thực địa (nếu cần) và xây dựng chương trình, thời gian họp Hội đồng thẩm định thông qua theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: (i) Lựa chọn ký hợp đồng với tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất cụ thể đối với các dự án, công trình của cấp huyện thực hiện theo hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất có giá trị khu đất tính theo bảng giá đất hiện hành từ 30 tỷ đồng trở lên đảm bảo theo quy định. Chỉ đạo cung cấp các thông tin có liên quan đến thửa đất cần định giá và phối hợp với các đơn vị tư vấn tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường, các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất tác động đến yếu tố giá của các thửa đất cần định giá; (ii) Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn bố trí cán bộ thực hiện điều tra, khảo sát thông tin, lập, đề xuất phương án xác định giá đất cụ thể để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giá khởi điểm đấu giá và tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đối với các trường hợp còn lại thuộc cấp huyện thực hiện theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân cấp xã: Cung cấp các thông tin có liên quan đến thửa đất cần định giá và phối hợp với các đơn vị tư vấn tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường, các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã hội, quản lý và sử dụng đất tác động đến yếu tố giá của các thửa đất cần định giá.

5. Chủ đầu tư các dự án, công trình cần định giá đất: Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất tỉnh và các tổ chức tư vấn giá đất trong công tác điều tra, khảo sát, lập phương án xác định giá đất để làm cơ sở thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể theo quy định.

                                                                                                   Trần Tuấn – G&CS

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h