Tin Hoạt động >> Kinh tế

UBND tỉnh Yên Bái giao nhiệm vụ tham mưu, xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng và tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng

05/04/2019 07:57:04 Xem cỡ chữ Google
Ngày 21/3/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa có Công văn số 643/UBND-TC về việc giao nhiệm vụ tham mưu, xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng và tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng.

Theo đó, về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị, Ủy ban nhân dân tỉnh giao: (1) Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ Y tế tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư). Thời gian thực hiện xong trước ngày 30/6/2019. (2) Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư). Thời gian thực hiện xong trước ngày 30/6/2019.

Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức và diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp theo quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh giao: (1) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập (trừ lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Báí: thời gian thực hiện xong trước ngày 30/4/2019; (2) Giao Sở Y tế căn cứ quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ Y tế, chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thuộc lĩnh vực y tế (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư): thời gian thực hiện xong trước ngày 30/6/2019; (3) Giao Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư): thời gian thực hiện xong trước ngày 30/6/2019; (4) Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư): thời gian thực hiện xong trước ngày 30/6/2019.

                                                                       

                                                                                                                                    Anh Tuấn – QLCS

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h