Tin Hoạt động >> Kinh tế

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

29/03/2019 07:55:31 Xem cỡ chữ Google
Ngày 14/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Mục tiêu của Kế hoạch là cụ thể hóa các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh để đạt được các mục tiêu trong Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019, làm cơ sở để các sở, ban, ngành và các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019 của địa phương, đơn vị sát với tình hình thực tế. 

Theo đó, phấn đấu hết năm 2019: (1) Toàn tỉnh có thêm 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới; nâng số tiêu chí đạt bình quân trên địa bàn tỉnh là 13,3 tiêu chí/xã (bình quân mỗi xã tăng khoảng 02 tiêu chí trong năm). (2) Xây dựng huyện Trấn Yên cơ bản hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn huyện nông thôn mới. (3) Thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới để đăng ký, công nhận vào năm 2020. (4) Toàn tỉnh có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên 46 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó lựa chọn 05 xã: xã Việt Thành, huyện Trấn Yên; xã Đại Phác, huyện Văn Yên; xã Đại Minh, huyện Yên Bình; xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn và xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên để tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. (5) Xây dựng 40 thôn đạt chuẩn nông thôn mới tại các xã chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng 13 thôn đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu xây dựng 14 mô hình RVAC mẫu, 18 mô hình VAC mẫu trên địa bàn tỉnh.

Để tổ chức, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch đã đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh phân công các thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 phụ trách các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Các thành viên Ban chỉ đạo được phân công phụ trách xã có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ cho xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo tiến độ và thời gian đề ra.

                                                                                                           Đỗ Tiến Hữu - TCĐT

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h