Tin Hoạt động >> Kinh tế

Quy định mới về chế độ báo cáo giá thị trường

20/02/2019 04:19:37 Xem cỡ chữ Google
Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 quy định chế độ báo cáo giá thị trường, thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ báo cáo giá thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, giá hàng hóa nhập khẩu.

Theo đó, Thông tư quy định về nguyên tắc, phương pháp thu thập thông tin và chế độ báo cáo giá thị trường của một số hàng hóa, dịch vụ trong nước phục vụ cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo, chỉ đạo điều hành, bình ổn giá của các cơ quan có thẩm quyền tại trung ương và địa phương.

So với Thông tư số 55/2011/TT-BTC thì Thông tư số 116/2018/TT-BTC có một số điểm mới như sau: (1) Về đối tượng áp dụng: Tại Điểm c Khoản 2 Điều 1, bổ sung đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ báo cáo giá thị trường; (2) Về cơ quan, tổ chức báo cáo giá thị trường: Tại Khoản 3 Điều 4 bổ sung như sau: “Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Sở Tài chính tham mưu trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ báo cáo giá thị trường cho các đơn vị có liên quan (nếu cần thiết)”; (3) Về kỳ báo cáo: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 116/2018/TT-BTC, kỳ báo cáo chỉ còn báo cáo hàng tháng, quý, năm, không còn báo cáo tuần và thay đổi thời gian gửi báo cáo như sau: “Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định kỳ ngày cuối cùng hàng tháng, quý, năm thực hiện tổng hợp số liệu báo cáo giá thị trường trên địa bàn tỉnh, thành phố; gửi báo cáo giá thị trường về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) trước ngày 05 tháng tiếp theo của kỳ báo cáo; đối với các tháng cuối quý (tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12), thực hiện báo cáo giá thị trường tương ứng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng (gọi chung là báo cáo dài hạn)”; (4) Về danh mục hàng hóa, dịch vụ báo cáo giá: Thông tư số 116/2018/TT-BTC mở rộng danh mục hàng hóa, dịch vụ báo cáo giá thành 12 nhóm, trong đó có những nhóm hàng hóa, dịch vụ bổ sung mới như: vật tư nông nghiệp (hạt giống cây trồng, vac-xin gia súc, gia cầm…); dịch vụ y tế; dịch vụ giáo dục; giải trí và du lịch. Danh mục chi tiết các hàng hóa, dịch vụ báo cáo giá quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2019

                                                                                                  Quỳnh Mai - Quản lý giá &CS

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h