Tin Hoạt động >> Kinh tế

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

31/01/2019 09:14:47 Xem cỡ chữ Google
Ngày 07/01/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 01/2019/QĐ-UBND về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Theo đó, Quyết định này quy định về hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Hệ số điều chỉnh giá đất là tỷ lệ giữa giá đất phổ biến trên thị trường so với giá đất được điều chỉnh, bổ sung ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Đối với hệ số điều chỉnh giá đất trong các khu công nghiệp là tỷ lệ giữa giá đất phổ biến trên thị trường so với giá đất được ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Quyết định này được áp dụng trong các trường hợp: (1) Khi xác định giá trị của thửa đất hoặc khu đất theo mục đích sử dụng có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 10 tỷ đồng; (2) Xác định giá đất để làm căn cứ tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo; (3) Xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm (không bao gồm trường hợp thuê đất sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, bất động sản, khai thác khoáng sản); (4) Xác định giá đất để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; (5) Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội.

Một số điểm mới của quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 so với quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 như sau:

- Về đối tượng áp dụng: Tại Điều 2 bổ sung thêm khoản 3 như sau:3. Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội phải xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản.”.

- Về các trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất: Tại Điều 3 bổ sung thêm khoản 5 như sau: 5. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội.”

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/01/2019 và thay thế Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

                                                                                   

                                                 Anh Tuấn – QLCS

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h