Tin Hoạt động >> Kinh tế

Hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung do Sở Tài chính được giao thực hiện

08/02/2018 10:21:52 Xem cỡ chữ Google
Để triển khai thực hiện việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và giao thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ngày 31/01/2018, Sở Tài chính đã có Văn bản số 173/STC-QLG&CS về việc hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung do Sở Tài chính thực hiện gửi các sở, ban ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện.

Tại văn bản này Sở Tài chính đã hướng dẫn một số nội dung liên quan đến danh mục tài sản mua sắm tập trung do Sở Tài chính được giao thực hiện; nguồn kinh phí mua sắm tài sản tập trung; yêu cầu và cách thức thực hiện; quy trình thực hiện mua sắm tài sản tập trung do Sở Tài chính thực hiện. Theo đó, đối với quy trình thực hiện mua sắm tài sản tập trung bao gồm các bước: (1) Đăng ký và tổng hợp kế hoạch mua sắm tập trung; (2) Lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản tập trung; (3) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng; thẩm định, phê duyệt công khai kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản tập trung; (4) Ký kết thỏa thuận khung mua sắm tài sản tập trung; (5) Ký kết hợp đồng mua sắm tài sản; (6) Thanh toán tiền mua sắm tài sản; (7) Bàn giao, tiếp nhận tài sản; (8) Quyết toán, thanh lý hợp đồng mua sắm tài sản và bảo hành, bảo trì tài sản.

Đồng thời để tổ chức thực hiện tốt việc mua sắm tài sản tập trung theo nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao, Sở Tài chính cũng yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện đúng việc đăng ký mua sắm tài sản tập trung theo nội dung đã hướng dẫn; Các đơn vị đầu mối sau khi nhận được văn bản này, thông báo bằng văn bản đến tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc để việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung được thực hiện đảm bảo theo đúng nội dung và thời hạn quy định. Nếu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc không nhận được văn bản hướng dẫn và không thực hiện được mua sắm tài sản theo phương thức tập trung thì các đơn vị đầu mối phải chịu trách nhiệm. Kho bạc Nhà nước các cấp có trách nhiệm thực hiện kiểm soát chi, từ chối thanh toán các khoản kinh phí mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung nhưng không thực hiện mua sắm tập trung hoặc hợp đồng mua sắm tài sản không phù hợp với thỏa thuận khung và quy định của pháp luật.                                                                                                                                              

Phương Thúy – QLCS

 

 

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h