Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng

04/03/2024

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2024), Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết với tiêu đề “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng". Đây là bài viết rất quan trọng, nhằm khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Cổng Thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu nội dung bài viết.

Hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024

05/03/2024

Thực hiện Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025. Ngày 20/02/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và triển khai Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2024.

Triển khai phiên bản Mobile trên kho dữ liệu thu chi ngân sách hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành

Triển khai phiên bản Mobile trên kho dữ liệu thu chi ngân sách hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành

08/01/2024

Bộ Tài chính cho biết hiện tại người sử dụng có thể khai thác dữ liệu thu, chi ngân sách trên giao diện của phiên bản mobile, phiên bản này được xây dựng để khai thác dữ liệu ngân sách nhà nước (NSNN) dưới dạng đồ họa, bao gồm những dữ liệu tổng hợp theo số tuyệt đối, số so sánh với dự toán của NSNN; cập nhật tình hình thực hiện dự toán theo địa bàn; Biểu đồ cơ cấu thu theo các chỉ tiêu; có thể mở rộng (Drill down) để xem những chỉ tiêu chi tiết hơn hoặc thu nhỏ lại (Drill up) để xem những chỉ tiêu tổng quát; những biểu dữ liệu chi tiết về thu và chi NSNN nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu người sử dụng.