Tin Hoạt động >> Kinh tế

Bộ Tài chính ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

09/09/2020 08:25:30 Xem cỡ chữ Google
Ngày 10/7/2020 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 67/2020/TT-BTC ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2020.

Theo phạm vi điều chỉnh của Thông tư này là hướng dẫn mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ làm cơ sở cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tham chiếu trong việc xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ của đơn vị.

Về Đối tượng áp dụng : Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 và Điều 9 Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán nội bộ. Còn đối với các đơn vị không phải là các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được khuyến khích xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ quy định tại Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 của Thông tư này.

Tại Thông tư này Quy chế kiểm toán nội bộ của đơn vị phải bao gồm các nội dung tối thiểu được quy định tại khoản 1 điều 12 Nghị định 05/2019/NĐ-CP, mà cụ thể Quy chế kiểm toán nội bộ, gồm: mục tiêu, phạm vi hoạt động, vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ phận kiểm toán nội bộ trong đơn vị và mối quan hệ với các bộ phận khác; trong đó có các yêu cầu về tính độc lập, khách quan, các nguyên tắc cơ bản, yêu cầu về trình độ chuyên môn, việc đảm bảo chất lượng của kiểm toán nội bộ và các nội dung có liên quan khác.

Mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ được ban hành kèm theo Thông tư số 67/2020/TT-BTC bao gồm:   Quy chế mẫu áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ( phụ lục 1); Quy chế mẫu áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập (phụ lục 2); Quy chế mẫu áp dụng đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (phụ lục 3).

                                                                                                                             Kiều Vân - TCDN

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h