Tin Hoạt động >> Kinh tế

Sửa đổi, bổ sung Quy định về định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng ngoài lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái

08/09/2020 08:15:08 Xem cỡ chữ Google
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng ngoài lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Theo đó: (1) Đã sửa đổi khoản 2, Điều 5 như sau: “2. Bổ sung thêm định mức tối đa 01 xe/01 đơn vị ngoài định mức quy định tại khoản 1 Điều này cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 12 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ”. Đồng thời bãi bỏ Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; (2) Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 7 như sau: “a) Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ: Chi tiết theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này”. Đồng thời thay thế Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái bằng Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2020.

                                                                                                                        Phương Thúy – QL&CS                                                      

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h